THOMAS À KEMPIS
(1380 - 1471)

DE IMITATIONE CHRISTI
Liber Primus Liber Secundus Liber Tertius Liber Quartus

Christian Latin The Latin Library The Classics Page